Blog post

Laravel 7.4 wydany

3 kwietnia 2020Larabox.pl

Laravel 7.4 wprowadza parę dodatkowych funkcji i poprawki błędów.

Zaimplementowanie HigherOrderWhenProxy dla kolekcji.

// W wersji 7.4, to:
$collection->when($condition, function ($collection) use ($item) {
    $collection->push($item);
});

// Może zostać zmienione na:
$collection->when($condition)->push($item);

Pull Request utworzony przez Loris Leiva.

Dodany expectsChoice() do testów artisan

Adrian Nürnberger dodał PR, który dodaje możliwość testowania odpowiedzi w choice().

$this->artisan('question')
  ->expectsChoice('What is your name?', 'Taylor', ['Taylor', 'Dayle'])
  ->assertExitCode(0);
}

Domyślne wartości dla @props w Blade

@nihilsen utworzył PR w którym dodaje możliwość ustawienia domyślnych wartości dla anonimowych komponentów (@props) w Blade.

Od wersji 7.4, to:

<!-- /resources/views/components/alert.blade.php -->

@props(['type', 'message'])
@php
    $type = $type ?? 'info'
@endphp

<div {{ $attributes->merge(['class' => 'alert alert-'.$type]) }}>
    {{ $message }}
</div>

Może zostać zamienione na to:

@props(['type' => 'info', 'message'])

Więcej informacji i changelog można znaleźć na oficjalnym blogu Laravel.

Poprzedni wpis Następny wpis