Blog post

Instalacja Laravel

9 kwietnia 2020Larabox.pl

Jeżeli już skonfigurowaliśmy nasze lokalne środowisko dewelopeskie, możemy przystąpić do instalacji full-stack framework Laravel.

Wymagania serwerowe są różne w zależności od wersji Laravel.
Wymagania poszczególnych wersji można sprawdzić na oficjalnej stronie dokumentacji, wybierając w prawym górnym rogu wersję.

Dla wersji 7.x, te wymagania to:

 • PHP minimalnie wersja 7.2.5
 • Rozszerzenie BCMath
 • Rozszerzenie Ctype
 • Rozszerzenie Fileinfo
 • Rozszerzenie JSON
 • Rozszerzenie Mbstring
 • Rozszerzenie OpenSSL
 • Rozszerzenie PDO
 • Rozszerzenie Tokenizer
 • Rozszerzenie XML

Instalacja

Do instalacji wymagany będzie composer, jeżeli skorzystaliśmy z jakiegoś gotowego środowiska (np. Homestead), to composer już będzie zainstalowany.

Pierwszym krokiem będzie zainstalowanie instalatora:

composer global require laravel/installer

Należy upewnić się że posiadamy dodany katalog /bin dodany do ścieżki $PATH w systemie operacyjnym.

MacOS:

$HOME/.composer/vendor/bin

Windows:

%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin

Linux:

$HOME/.config/composer/vendor/bin

lub

$HOME/.composer/vendor/bin

Możemy stworzyć naszą pierwszą aplikację uruchamiając terminalu:

laravel new NazwaApplikacji

Albo, utworzyć ją również poprzez create-project w composer:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Po zainstalowaniu możemy uruchomić lokalny serwer PHP:

php artisan serve

Laravel będzie dostępny pod adresem http://localhost:8000

Ustawienia i wstępna konfiguracja

Należy pamiętać, żeby w ustawieniach serwera podać ścieżkę główną do uruchomienia na katalog /public.

Jeżeli z jakiegoś powodu composer nie utworzył nam unikalnego klucza aplikacji, możemy to zrobić uruchamiając:

php artisan key:generate

Podstawowa konfiguracja jest w pliku .env w głównym katalogu. Jeżeli posiadamy tylko plik .env.example, musimy zmienić jego nazwę na .env (musi być kropka na początku).
Reszta plików konfiguracji znajduje się w folderze /config.

Przyjazne linki URL

Laravel domyślnie posiada plik .htaccess do obsługi przyjaznych linków. Znajduje się on w katalogu /public.

Jego zawartość domyślnie to:

Options +FollowSymLinks -Indexes
RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ index.php [L]

Dla serwera Nginx musimy ręcznie dopisać do konfiguracji:

location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

Warto dodać że jeżeli posiadamy Homestead, to nie musimy się martwić konfiguracją serwera httpd.
W pliku Homestead.yaml możemy dopisać adresy jakie mają być dodane do konfiguracji:

sites:
  - map: laravel.test
   to: /home/vagrant/project/public

Po tym, wystarczy uruchomić:

vagrant up --provision

A następnie dodać do naszego pliku hosts w systemie operacyjnym wpis:

192.168.10.10 laravel.test

Po edycji pliku hosts, możliwe będzie wymagane ponownie uruchomienie komputera w celu zapisania zmian.

Poprzedni wpis Następny wpis